زمان محلول پاشیNPK

NPKبه ترکیبات کودی حاوی سه عنصر پر مصرف نیتروژن ، فسفر و پتاس  گفته میشود. این ترکیبات نسبت به درصدشان دارای کارکرد متفاوت در گیاه میباشند درصدهای متفاوت این عناصر در زمانهای مختلف برای گیاه لازم و ضروری میباشد

AndrosSprayer018